Wij willen cookies op uw computer plaatsen om onze website te verbeteren.

U dient de "Ik accepteer de cookies van deze website" aan te vinken.

Uw browser ondersteunt geen cookies. U kunt deze inschakelen via de instellingen.

Veelgestelde vragen

Hieronder staat een lijst met veelgestelde vragen.  Je kunt aan de hand van een keyword naar een vraag zoeken. Staat de vraag er niet tussen, dan kun je contact met ons opnemen.

We richten ons (primair) op ondernemingen die in de regio Gelderland zijn gevestigd (statutair en/of fysiek). Dit kunnen bestaande ondernemingen zijn, maar ook startende ondernemers. De grootte van de onderneming speelt geen rol. We kijken ook in welke sector de onderneming actief is en sluiten aan bij het economisch beleid van de Provincie Gelderland. Dat beleid focust op de volgende (top)sectoren: Food/Agro, Health, Energie en Milieu-Technologie en het MKB. De Maakindustrie, Chemie en de Creatieve sector horen hier ook bij. De financieringsbehoefte van onze doelgroep ligt tussen de €25.000 en €250.000, maar aanvragen van leningen die buiten deze kaders vallen zullen we zeker ook bekijken. We delen de aanvragen in naar soort financiering die nodig is, bijvoorbeeld financiering van groei en innovatie, financiering van startkapitaal, werkkapitaal of financiering van een specifiek project.
We faciliteren in beperkte mate ook stichtingen en/of verenigingen die een meer ideële doelstelling hebben. Hiermee geven we invulling aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het aantal projecten uit deze categorie bedraagt maximaal 10% van het totaal aantal projecten (op de website).

Om het zoeken naar een goede, aansprekende investeringspropositie makkelijker te maken, delen wij de aangeboden proposities in categorieën in. Niet naar branche, grootte van de onderneming of risico van de propositie, maar naar soort financiering:
 • Werkkapitaal financiering (bijv. voorraden, debiteuren).
 • Innovatie en groei (kosten voor ontwikkeling van nieuwe producten, technieken of markten).
 • Startkapitaal;
 • Specifieke projecten/Overige (bijv. samenwerkingsverbanden, joint ventures of overnames, nieuwe machine/vaste activa).
Crowdfunding is een middel om (ondernemings-)activiteiten te financieren. Het voordeel voor de onderneming is dat zij tegen scherpe tarieven geld kan lenen omdat de investeerders niet gehouden zijn aan strenge wet- en regelgeving vanuit bijvoorbeeld de AFM, DNB of Basel III (en dus geen overhead- of organisatiekosten maken). Ook worden bij crowdfunding in het algemeen geen zekerheden of garanties gesteld door de ondernemer. Tegenover dit hogere risico voor de investeerder staat daarentegen ook een iets hoger rendement. Voor de ondernemer is crowdfunding ook een belangrijk marketing instrument. Investeerders zijn vaak ook klant (of worden dit), voelen zich betrokken, en treden makkelijk op als ambassadeur van het bedrijf of product. Zij hebben immers belang bij het succes en voortbestaan van de onderneming.
Naast crowdfunding kunnen ook andere leningen en financieringen (blijven) bestaan. Het kan zelfs voor een nieuwe aandeelhouder of bank een reden of voorwaarde zijn om een financiering te verstrekken.
We vinden het belangrijk om de ondernemer te leren kennen. In het intakegesprek legt de ondernemer in het kort uit wat zijn propositie is, wij leggen uit wat crowdfunding is en kan betekenen. We maken samen de contouren van een crowdfundingplan en spreken door wat daarvoor nodig is. Zo zal de ondernemer gevraagd worden om informatie en gegevens aan te leveren (checklist). We helpen de ondernemer ook om tot een goede crowdfundingcampagne te komen en maken concrete afspraken wat we van elkaar kunnen verwachten. Dit gesprek duurt ongeveer 1,5 uur en vindt plaats op de locatie van de onderneming. Wij nemen het initiatief voor een afspraak op basis van de aanmelding via de website.

Op basis van een intakegesprek met de ondernemer formuleren we een opdracht en leggen die vast in een crowdfundingovereenkomst. De overeenkomst omvat het volgende:
• De dienstverleningsactiviteiten die wij gaan doen (en welke niet);
• De bemiddelingskosten (vast tarief) voor deelname aan de campagne en vermelding op de site;
• De successfee (percentage van het binnengehaalde bedrag bij succes);
• Administratie en uitbetaling van de (maandelijkse) verplichtingen (via Stichting Derdengelden).• De betalingsvoorwaarden.

Als de ondernemer extra/andere diensten wenst, dan leggen we dit, inclusief de bijbehorende tarieven, vast in decrowdfundingovereenkomst. Voorbeelden hiervan zijn
• Het organiseren van meet & greet bijeenkomsten.
• Bemiddeling met informal investors en/of andere financiers.
• Opstellen propositie en financiële projecties.
 

 

De checklist wordt gebruikt bij het intakeproces en het opstellen van de propositie. Aan de hand hiervan bepalen we de risico’s en stellen we de betrouwbaarheid van de ondernemer vast. De punten op de checklist betreffen een aantal formele zaken, zoals legitimatie, maar ook uit een aantal vragen aan de ondernemer omtrent bijv. belastingzaken, (straf-/civiel)rechtelijke zaken of lopende claims, beslagleggingen, ontslagprocedures etc. Hiermee kunnen we een transparant beeld bieden aan de investeerder. In de checklist zijn ook zaken opgenomen die te maken hebben met het aanleveren van documenten en informatie, zoals bijv. jaarrekeningen en business plan.
Het begint allemaal bij de propositie: het verhaal van de ondernemer waarom en waarvoor hij geld nodig heeft. Daarnaast zijn essentiële financiële gegevens nodig die de ondernemer moet aanleveren, zoals jaarrekeningen en begrotingen voor de komende jaren. Samen met de ondernemer bepalen we een aantal financiële aspecten van de lening: het doelbedrag, de looptijd en de vorm en inhoud van de vergoeding. Tot slot wordt de leningsovereenkomst door de ondernemer geaccordeerd. De kracht van crowdfunding zit in het benaderen en activeren van de zogenaamde innercrowd van de ondernemer. We brengen alle mensen die hij kent in kaart, bijvoorbeeld familie, sportvrienden, buren, klanten en leveranciers inclusief hun email-adressen. Zij worden dan direct aangeschreven met de propositie. Ook bepalen we vooraf de periode van de campagne. Standaard trekken we hier 90 dagen voor uit.
De propositie van de ondernemer is het verhaal waarvoor én waarom hij geld nodig heeft. Wij willen proberen dit op de website zo kort en bondig te beschrijven. De minimale ingrediënten zijn:
 • Bedrijfsprofiel: wat levert/maakt de onderneming, in welke markt is zij actief, grootte, locatie, organisatievorm, historie (ontstaan, groei);
 • Visie op de onderneming en markt;
 • De mensen achter en in de organisatie (namen en achtergronden van enkele sleutelfiguren, organigram);
 • Beschrijving waar de financiering voor nodig is, bijv. een specifieke investering of een project, groei en innovatie en/of werkkapitaal. Uiteraard ook het bedrag, looptijd, vergoedingen en overige (lenings)voorwaarden.
 • Omschrijving van risico’s (en eventueel hoe deze zijn afgedekt).
 • Wat voor investeerders verder relevant is te weten (bijv. claims, grote klantcontracten, samenwerkingsverbanden met leveranciers, joint ventures, deelnemingen, buitenland etc).
Financiële aspecten:
 • Andere financiers, bijvoorbeeld bankleningen, aandeelhouders, private equity, subsidies etc.;
 • Financiële kengetallen van de historie (bijvoorbeeld omzet en winst van afgelopen jaren, balans/activa);
 • Financiële toekomstverwachtingen en aannames, bijvoorbeeld omzet, winst en cash flow (o.a. om de aflossingscapaciteit te kunnen bepalen).
Naast deze inhoudelijke kant van de propositie heeft het meerwaarde om ook beeldmateriaal toe te voegen op de website: een logo, foto van de producten, de mensen of het bedrijfspand. Dit maakt het verhaal completer en ook aantrekkelijker. Veel investeerders willen graag zien waar ze in gaan beleggen. Wij adviseren de ondernemer om de aangeleverde teksten zorgvuldig, eerlijk en ook wervend op te stellen. Een communicatieadviseur of tekstschrijver is wellicht geen overbodige luxe.
 
De ondernemer maakt deze propositie want het is zijn/haar verhaal. Vaak heeft de ondernemer dit al op de plank liggen als hij bijvoorbeeld ook bij de bank is geweest. De propositie wordt door ons gescreend en getoetst. Als de ondernemer nog niet over een propositie beschikt kunnen we ondersteuning bieden bij het opstellen. Voor deze extra dienst beschikken we over deskundigen, onze partners en bijvoorbeeld een tekstschrijver.
Ja, want we willen graag uniformiteit bewerkstelligen van alle proposities die we op de website aanbieden. Dit gaat uiteraard alleen om de vorm van de propositie (zie inhoudsopgave uit de voorgaande vragen). De inhoud is uiteraard uniek. Ook andere vormaspecten zoals lay-out en opbouw zijn standaard. Verder is het wenselijk en zelfs aan te bevelen om foto’s en logo’s te laten zien. Ook is een verwijzing naar video’s mogelijk. Het visualiseren van de propositie bevordert de “verkoopbaarheid” van het verhaal aanzienlijk.
Op de website komt de propositie te staan conform een vast format. Op de homepage staan de samenvatting / hoofdlijnen in pakkende teksten. Via een link krijgt de potentiële investeerder het hele verhaal te zien en kan eventueel via een link ook de website van de ondernemer bekijken. Persoonsgegevens van de ondernemer (zoals adres en telefoonnummer) worden niet vermeld. Ook eventuele jaarrekeningen worden niet gepubliceerd, wel enkele financiële basisgegevens, bijv. omzet en winst, en cash flow.
Naast de propositie voor de website verwachten we dat de ondernemer de volgende informatie verstrekt ten behoeve van de risico inschatting:
 • Jaarrekeningen van de afgelopen 3 jaar;
 • Budget of begroting voor komend jaar (jaren);
 • Kopie van de KvK uittreksel (om het bestaan/registratie van de onderneming aan te tonen en om te checken of de aanvrager ook als geregistreerde bevoegde vermeld staat);
 • Graydon-rating <link>;
 • Identiteitsbewijs van de ondernemer;
Het helpt ook als er andere rapporten zijn die de propositie ondersteunen, bijvoorbeeld van de bank of marktonderzoeken. Wij hebben een vragenlijst ontwikkeld voor de ondernemer die hem kan helpen bij het opstellen van de propositie en het vermelden van bepaalde risico’s of lopende relevante zaken. Te denken valt aan fiscale, (arbeids-/civiel-/straf)rechtelijke zaken maar ook aan vergunningen, milieu, verzekeringen, beslagleggingen en incasso.
Het is belangrijk om te realiseren dat potentiële investeerders graag willen weten hoe het financieel zit met de onderneming. Openheid en transparantie helpen hen om een goed afgewogen keuze te maken. Daarnaast is het voor ons belangrijk om alleen proposities te presenteren die goed in elkaar zitten. Het is misschien onvermijdelijk maar we willen toekomstigemislukkingen zoveel mogelijk vermijden.
 
Ja, dat kan. MyCrowdfunding behoudt het recht om proposities niet op te nemen en/of te verwijderen tijdens de campagne als naar ons oordeel sprake is van onacceptabele risico’s, het verzwijgen van relevante informatie of onvolledigheid/onjuistheid in aangeleverde gegevens. Ook als aangeleverde teksten discriminerende opmerkingen bevatten (van welke aard dan ook) wordt de propositie geweigerd.
In principe bepaalt de ondernemer (m/v) dit zelf. Hij kan kiezen of hij een vergoeding wil betalen in natura (producten of diensten die hij zelf maakt of levert), of dat hij een rentevergoeding biedt. Richtlijn daarbij is dat een rentevergoeding ligt tussen 5-12%. Dit percentage is afhankelijk van de risico’s en/of mate van zekerheden, andere financiers etc. Wij kunnen de ondernemer helpen bij het bepalen van dit percentage vanuit onze financiële expertise en kennis van de markt. Een vergoeding in natura kan voor beide partijen heel interessant zijn. De investeerder wil het product of dienst graag hebben en voelt zich daardoor nog meer betrokken bij de onderneming. Voor de ondernemer is het interessant omdat het minder kost en omdat hij zo ook klanten en ambassadeurs krijgt. Ook combinaties zijn mogelijk. Wij dagen de ondernemer uit om hierin creatief te zijn!
In principe bepaalt de ondernemer dit zelf. Wij kunnen de ondernemer helpen en uitdagen. We werken met standaard leningsovereenkomsten en -bepalingen maar een paar aspecten zijn vrij invulbaar. Dit zijn, naast de vergoeding, bijvoorbeeld de looptijd en het type lening (zie Leningsmogelijkheden). De looptijd bedraagt minimaal 12 maanden, of een veelvoud hiervan, met een maximale termijn van 60 maanden. Indien de ondernemer kiest voor vergoeding moet hij duidelijk aangeven wanneer de investeerder deze vergoeding krijgt (bijvoorbeeld eenmaal per jaar, aan het eind van de looptijd).

Een ondernemer kan gefinancierd worden met aandelenkapitaal (eigen vermogen op de balans, risicodragend, veelal de oprichters) of met leningen (vreemd vermogen). Wij (MyCrowdfunding) bemiddelen in opvorderbare leningen.
Er zijn dan twee mogelijkheden:

 • Annuïteitenlening: hierbij wordt periodiek een vast bedrag terugbetaald aan de investeerder. Dit bedrag omvat een teruglopend rentedeel en oplopend aflossingsdeel. Hierbij kan bepaald worden of dit per maand, per kwartaal of per jaar wordt betaald.
 • Aflossing in één keer aan het eind van de looptijd en een periodieke betaling van de vergoeding.

De looptijd van de lening wordt gedefinieerd in aantal maanden (hele jaren). De genoemde rente is op jaarbasis en deze wordt gerekend over de restschuld (lening minus afbetaalde aflossing). Deze restschuld neemt af omdat iedere maand wordt afgelost. Hierdoor neemt het rente-deel per maand iets af, en neemt het aflossingsdeel iets toe (samen nl. een gelijkblijvend maandelijks bedrag, de annuiteit). Deze vorm verlaagt het risico dat de investeerder zijn initiele leningbedrag kwijt raakt omdat gelijk wordt begonnen met aflossen.  

Daarnaast bieden wij de mogelijkheid om in natura terug te betalen. Dit worden pakketjes of vouchers genoemd waarbij de investeerder recht heeft op bepaalde diensten of producten van de ondernemer.

In de propositie zal de leningsvorm duidelijk worden beschreven zodat de investeerder weet wat hij/zij kan verwachten.
 

De leningsovereenkomst is een standaard contract dat als overeenkomst op de website staat. Het is een overeenkomst tussen de ondernemer en investeerder. Wij zijn geen partij in de overeenkomst maar de afbetalingsverplichtingen worden door de Stichting Derdengelden MyCrowdfunding verzorgd. In de leningsovereenkomst zijn standaardbepalingen opgenomen zoals het leenbedrag, de vergoeding (in rente of in natura), de wijze van afbetalen (in geld of in natura), de verplichtingen en rechten van beide partijen en disclaimers. Standaard worden geen zekerheden of garanties afgegeven, maar een ondernemer kan hier wel voor kiezen.

De leningsovereenkomst wordt opgesteld én getekend door de ondernemer op het moment dat de propositie op de website wordt geplaatst. De investeerder tekent in op een project door het contractformulier in te vullen. Hier staat duidelijk op vermeld voor welk project en met welk bedrag de investeerder meedoet. De investeerder vinkt vervolgens de leningsovereenkomst en de algemene voorwaarden aan voor akkoord. Samen met het ingevulde contractformulier heeft hij feitelijk de overeenkomst getekend. In de leningsovereenkomst is een opschortende bepaling opgenomen met betrekking tot het doelbedrag van de crowdfunding campagne. Zodra het doelbedrag is opgehaald is aan deze opschortende voorwaarde voldaan en gelden de voorwaarden van de leningsovereenkomst. De afbetalingsverplichtingen zijn vanaf dat moment dan van kracht.
In de leningsovereenkomst is de ondernemer met naam en toenaam genoemd. De investeerder wordt in algemene zin genoemd. Alle contractformulieren worden aan de leningsovereenkomst “gehecht” en daarmee zijn alle individuele Investeerders partij van de overeenkomst. De ondernemer ontvangt alle contractformulieren c.q. een digitaal bestand van alle investeerders en kan deze opnemen in zijn administratie ten behoeve van de afbetalingsverplichtingen en ook ten behoeve communicatie.
 
Ja, als het doelbedrag van de crowdfunding campagne door de investeerders wordt gerealiseerd / gestort, komt de leningsovereenkomst van rechtswege tot stand. De ondernemer is dan verplicht de lening aan te gaan conform de afspraken uit de leningsovereenkomst. Als het doelbedrag niet wordt gerealiseerd, is aan de opschortende voorwaarde niet voldaan en dus is er geen contractuele verplichting tot stand gekomen.
Ja, dat kan, mits omgeven met een geldige reden. De aanvraag is niet vrijblijvend en ook wij maken kosten. De ondernemer zal de éénmalige fee niet terugkrijgen. Wij behouden het recht voor om 2% van het doelbedrag in rekening te brengen als er naar ons inzicht sprake is van oneigenlijke argumenten.
Bij de intake bespreken we wat wij voor de ondernemer kunnen betekenen. Hij is in deze fase vrij om ook bij andere platforms zijn wens te bespreken. Echter zodra een afspraak is gemaakt en deze in de crowdfundingovereenkomst is vastgelegd, kan de ondernemer niet bij andere platforms zijn propositie aanbieden. De opdracht is dan in exclusiviteit aan MyCrowdfunding gegeven. Nadat de crowdfundingperiode voorbij is en het doelbedrag niet is gehaald, staat het de ondernemer vrij om naar een ander platform te gaan.
Wij kunnen en mogen de ondernemer adviseren omtrent de leningsvorm (bijv. annuïteiten) en de voorwaarden (rente, looptijd). Het advies is niet dwingend. De Ondernemer besluit uiteindelijk zelf en is zelf verantwoordelijk voor de keuze.

Wij willen de investeerders zorgvuldig kunnen informeren over de ingeschatte risico’s van de ondernemer en de lening. Wij hanteren daarvoor een systeem van risicoklassen, die afkomstig zijn van de SRA en mede gebaseerd op de kwantitatieve criteria van de URA en de kwalitatieve criteria. Deze klasse loopt van 1 tot 6.
1 = zeer laag risico
2 = laag risico
3 = gemiddeld risico
4 = hoog risico
5 = zeer hoog risico
6 = zeer speculatief

Dit risico is samengesteld uit de volgende elementen:

 • Financieel: afloscapaciteit en de URA rating
 • Management: kwaliteit van de ondernemer en zijn organisatie/mensen
 • commercieel: ontwikkelingen in de markt en mate van (toekomstige) concurrentie, leveranciers en klanten
 • Boekhouding: kwaliteit van de informatie
 • Risicomanagement
 • Planning: vermogen en realiteitsgehalte
Onze werkwijze is erop gericht om samen met de ondernemer vooraf zo goed mogelijk het risico in te schatten en dit in de propositie en op de website te verwerken. Deze risico’s hebben een (middel)lange termijn karakter en worden ook op de (middel)lange termijn ingeschat (voor de looptijd van de lening). Het is denkbaar dat gedurende de relatief korte crowdfundingperiode (van maximaal 3 maanden) gebeurtenissen plaatsvinden die een wijziging van het risico zouden rechtvaardigen. Indien er sprake is van materiële wijzigingen in de risico’s zal hier van melding worden gemaakt. Een voorbeeld hiervan is het plotseling wegvallen van zijn grootste klant.

Ja, dat wordt gedaan. We vragen van de ondernemer om (gratis) een kredietwaardigheidsrapport van hem/haarzelf op te vragen bij Graydon en deze aan ons te verstrekken. Daarnaast gebruiken wij het rating model van de URA. Hieruit komt een PD %(kans op default gebaseerd op de laatste jaarrekeningen). Deze vermelden we op de website.

Het is niet mogelijk om de vergoeding, noch in rente, noch in natura, naar beneden bij te stellen. Investeerders die al ingeschreven hebben, hebben conform de overeenkomst recht op het afgesproken rendement. Er moet sprake zijn van substantiële en/of materiële afwijkingen in de risico’s om een aanpassing in de vergoedingen te rechtvaardigen, zoals bijvoorbeeld het niet krijgen van een octrooi. Een verhoging van de vergoeding kan een instrument zijn om de crowdfunding campagne te doen slagen. Het moet dan echter duidelijk zijn dat de ondernemer voldoende financiële ruimte heeft om t.z.t. aan zijn financiële verplichtingen te kunnen voldoen. Als de vergoeding in deze periode wordt verhoogd, geldt de nieuwe vergoeding voor alle investeerders.
Wij gaan uit van een periode van 90 dagen (3 maanden). Bij aanvang zullen we met de ondernemer deze periode vaststellen. Een kortere periode, bijvoorbeeld 30 of 60 dagen, is mogelijk, als er indicaties zijn dat het doelbedrag relatief eenvoudig en snel opgehaald kan worden (bijvoorbeeld als er al toezeggingen gedaan zijn aan de ondernemer). Ook is deze periode afhankelijk van de crowdfunding-acties die opgezet worden.
Het is denkbaar en mogelijk om de periode met maximaal 30 dagen te verlengen. Dit kan in het voordeel zijn van de ondernemer (als bijv. het doelbedrag na 90 dagen net niet wordt gehaald). De ondernemer heeft conform het gestelde in de Algemene Voorwaarden het recht om deze verlenging aan te vragen indien na 3 maanden minimaal 90% is binnengehaald. Bovendien moeten er dringende redenen zijn om te verlengen zoals bijv. ziekte of vakanties. Anderzijds verwachten de investeerders dat de investering op tijd wordt begonnen i.v.m. rente en aflossing, vandaar een eenmalige verlenging van maximaal 30 dagen.
Eén van de mogelijke crowdfunding-acties is een meet & greet-bijeenkomst. De ondernemer kan een (beperkte) groep potentiële investeerders uitnodigen om zijn propositie persoonlijk toe te lichten. Dit kan helpen als extra stimulans aan de crowdfunding-campagne, maar biedt de investeerder ook de mogelijkheid om persoonlijk kennis te maken met de ondernemer. Wij kunnen een dergelijke bijeenkomst faciliteren. In de intake worden hiervoor dan specifieke afspraken gemaakt.
Als onderdeel van de crowdfunding campagne “benoemt” de ondernemer een aantal mensen uit zijn prive- of zakelijke omgeving als ambassadeurs (m/v). De ambassadeur kenmerkt zich door het hebben van een groot (bruikbaar) netwerk. En hij is bereid om het verhaal van de ondernemer over zijn (crowdfunding)plannen te willen vertellen en uit te dragen. En zij kunnen dienen als klankbord voor de ondernemer in deze campagne. De ambassadeurs worden in het begin van de campagne actief betrokken.
Indien sprake is van meerdere financieringsvormen die gelijktijdig (kunnen) spelen, spreken we van co-financiering. Het is denkbaar dat de bank bereid is tot het verstrekken van een banklening mits de ondernemer zelf ook andere bronnen aanboort, zoals bijvoorbeeld private-equity of informal investors c.q. business angels. Crowdfunders, als achtergestelde leninghouders, kunnen in die combinatie met deze partijen, bijdragen aan een robuuste financiering van de ondernemer. De ondernemer zal deze combinaties in samenhang goed moeten beoordelen. Wij kunnen als adviseur hierbij ondersteunen (extra dienst tegen uurtarief), maar ook contacten leggen met andere financiers. Ook de accountant-partners kunnen hierbij een belangrijke rol vervullen. De ondernemer moet zich realiseren dat iedere (groep van) financier(s) een andere benadering en behandeling vergt. De ondernemer moet een specifieke investor-relations aanpak uitwerken, inrichten en opvolgen om hen te betrekken en te informeren en te benutten als adviseurs of ambassadeurs.
De mensen, potentiële investeerders, die het dichtst bij de ondernemer staan, noemen we de innercrowd. Dit zijn bijvoorbeeld familieleden, buren, (sport-, studie-) vrienden, maar ook oud-collega’s, klanten of leveranciers. Deze groep is over het algemeen sneller en vaker bereid om een (kleine) investering te doen. In de crowdfunding-campagne zal deze groep dan ook als eerste (persoonlijk) benaderd worden, veelal via social media, email, telefonisch of persoonlijk contact. De ondernemer heeft hierin een belangrijke rol en taak.
De betaling voor de diensten van MyCrowdfunding bestaat uit twee delen:
 1. de ondernemer betaalt een eenmalige fee bij inschrijving op de website/opdrachtbevestiging. Dit zijn de bemiddelingskosten. Hierop wordt in mindering gebracht de betaalde aanmeldfee. Hiervoor ontvangt de ondernemer een factuur. Betaling vindt plaats voorafgaand aan de vermelding op de website.
 2. bij het behalen van het doelbedrag betaalt de ondernemer een succesfee. Ook hiervoor ontvangt de ondernemer een factuur. Deze fee wordt wordt ingehouden op het leenbedrag. Dit leenbedrag minus de succesfeewordt overgemaakt door de Stichting aan de ondernemer.
Indien de ondernemer aanvullende diensten afneemt zoals meet & greet bijeenkomsten of extra advies zal dit gefactureerd worden conform afspraak (uren * uurtarief).
Voor het verrichten van de betalingsdiensten zal MyCrowdfunding de vergoeding periodiek in rekening brengen aan de Ondernemer. Deze diensten omvatten alle administratieve en financiele handelingen die te maken hebben met de (af)betaling van de verplichtingen van de Ondernemer naar de Investeerders.
 
Het is niet leuk als het bedrag net niet wordt opgehaald binnen de gestelde periode. We kunnen dan besluiten om de campagne eenmalig te verlengen met 30 dagen om alsnog het doel te halen. Anderzijds kan met de ondernemer gesproken worden in hoeverre er financiële ruimte is om het “gat” te vullen door middel van andere financiële bronnen. Om tot deze acties over te gaan moet tenminste 90% van het doelbedrag in de gestelde termijn gerealiseerd zijn. Ook moet de ondernemer extra inspanningen verrichten en moet er een goed onderbouwde reden zijn om te verlengen.
De ondernemer moet zich realiseren dat investeerders bij het stopzetten van een campagne om onduidelijke redenen het vertrouwen in de ondernemer, zijn crowdfunding campagne en zelfs in MyCrowdfunding kunnen verliezen. Stopzetten van een campagne kan dus alleen met een geldige reden. Dit ter beoordeling van MyCrowdfunding. Tussentijds faillissement of overlijden zijn uiteraard legitieme redenen.
Ja, dat kan, mits dit is vermeld in de Leningsovereenkomst. Uiteraard zal de opgebouwde (rente)vergoeding tot het moment van vervroegde aflossing eveneens worden uitgekeerd. Het moment van vervroegde aflossing is gelijk aan één van de aflossingsdata (bijv.maand of jaar). Deelaflossingen zijn in de regel niet mogelijk.
Indien de ondernemer garanties of zekerheden stelt wordt dit door investeerders positief beoordeeld. Wij kunnen als platform dit alleen maar toejuichen. Anderzijds moeten er ook zekerheden gesteld kúnnen worden. Als bijvoorbeeld alle activa reeds in zekerheid zijn gegeven aan een bank, is dit niet mogelijk. In de leningsovereenkomst worden standaard geen zekerheden, garanties of borgstellingen opgenomen. Indien de ondernemer dit wel wenst of nodig acht dan zal dit nadrukkelijk vermeld worden in de propositie en uiteraard in de leningsovereenkomst.
Nadat de leningsovereenkomst tot stand is gekomen verwachten we dat de ondernemer zijn (af)betalingsverplichtingen nakomt. Bij een lening op basis van annuïteiten, waarbij wordt afgesproken om maandelijks deze af te betalen, is er sprake van veel administratieve handelingen (veel kleine bedragen). Stichting Derdengelden neemt deze activiteit uit handen van de ondernemer en verzorgt dit periodiek tegen een vergoeding. Dit betekent dat de ondernemer periodiek het gehele bedrag aan betalingsverplichting overmaakt naar de Stichting die dit vervolgens binnen drie werkdagen overmaakt naar de individuele investeerders. Met de ondernemer wordt in dit geval een automatische incasso afgesproken. De Stichting heeft standaard echter geen rol in een eventuele incasso of gerechtsdeurwaarderstraject (uit naam van de investeerders) wanneer ondernemer zijn betalingen niet kan voldoen. De (informele) groep van investeerders kan overigens de Stichting wel specifiek vragen om een rol te vervullen in geval van incasso en/of gerechtsdeurwaarder.
MyCrowdfunding verzorgt primair de financiering middels de crowd (als bemiddelaar). Zij is geen adviseur en mag bijv.ook geen beleggingsadviezen geven aan potentiële investeerders. Wij kunnen en zullen de ondernemer wel van dienst zijn bij het aanscherpen van de propositie en leningsvoorwaarden. Indien de Ondernemer advies nodig heeft op specifieke onderwerpen dan kunnen de partners van MyCrowdfunding ingezet worden. Dit zijn bijv.juristen, accountants of (business)coaches.
Wij kunnen beschikken over de expertise van diverse, gespecialiseerde externe partijen om de ondernemer zo goed mogelijk te helpen bij het opstellen van zijn propositie en dan vooral de financiële aspecten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan accountants en financieel adviseurs. Daarnaast hebben én zoeken we partners bij organisaties en instellingen die op andere wijze betrokken zijn bij ondernemingen die met een financieringsvraagstuk komen. We doelen dan op fondsen, participatiemaatschappijen, subsidieverstrekkers, kennisinstellingen, ondernemersverenigingen en –netwerken en banken. Verder leggen we verbinding met steeds meer informal investors die specifieke (ondernemings- en markt-) kennis en geld willen inbrengen.
De ondernemer krijgt het leenbedrag als het doelbedrag is opgehaald binnen de vooraf vastgestelde crowdfunding-periode. Ook moet de ondernemer de leningsovereenkomst hebben getekend, maar dit is al gedaan in het voortraject. Als aan deze voorwaarden is voldaan maakt de Stichting Derdengelden het bedrag over op de rekening van de ondernemer (na aftrek van de succesfee). Dit zal plaatsvinden binnen enkele dagen na de sluitingsdatum van de campagne.
Als de ondernemer kiest voor de optie om een rentevergoeding op de lening te bieden, zijn de rentekosten aftrekbaar van het resultaat van de onderneming. Bij bijzonder hoge vergoedingen is advies van de fiscalist of accountant aan te raden. Ook voor vergoedingen in natura is het zinvol om deze adviseurs te raadplegen om te voorkomen dat hieruit nog fiscale claims volgen (zowel IB, als VPB en BTW).
De ondernemer kan juridisch gehouden worden aan de verplichtingen en kan door de investeerders (ieder afzonderlijk of als groep) gesommeerd worden. Een incasso en/of deurwaarderstraject behoort dan tot de mogelijkheden. Stichting Derdengelden kan desgevraagd optreden namens de groep investeerders.
De ondernemer kan op MyCrowdfunding.nl een eigen (privé) omgeving creëren waar hij informatie kan delen die voor investeerders interessant en relevant is. Nieuwe ontwikkelingen die van invloed zijn op de propositie bijvoorbeeld een grote klant die is binnengehaald. Ook kan hij tijdens de crowdfundingcampagne hiervan gebruik maken indien er wijzigingen en/of interessante ontwikkelingen zijn die invloed hebben op de propositie. Uiteraard kan de ondernemer via zijn eigen media communiceren met zijn investeerders bijv.middels nieuwsbrieven of blogs.
Heel veel! Dit is één van de belangrijkste en meest onderschatte aspecten van crowdfunding. De investeerders zijn veelal mensen die de ondernemer een (privé)bedrag gegund hebben. In ruil daarvoor willen ze graag betrokken worden bij de onderneming en geïnformeerd worden hoe de ondernemer dit geld besteedt. Vaak is het geld bedoeld voor een bepaald project of innovatie. Wij adviseren de ondernemer om veel tijd en energie te steken in de communicatie met zijn investeerders, en hen bijvoorbeeld periodiek te informeren over de vorderingen, maar ook over tegenslagen en nieuwe ontwikkelingen. Dit kan natuurlijk via social media, maar de ondernemer kan zijn investeerders ook uitnodigen voor bedrijfsbezoeken, nieuwjaarsrecepties of andere festiviteiten of bijeenkomsten. De investeerders zijn ook de ambassadeurs van de onderneming. De ondernemer kan daar ook gebruik van maken.
Crowdfunding is interessant voor particuliere investeerders (met enig spaargeld) die zelf willen investeren in interessante bedrijven. Dit kan bij MyCrowdfunding al met €100 euro per project of een veelvoud hiervan. De investeerder kan zelf keuzes maken en is niet meer afhankelijk van banken die hun keuze aan de particulier willen verkopen. Hij kan bijvoorbeeld op deze manier uiting geven aan zijn betrokkenheid bij bepaalde (lokale) initiatieven. Daarnaast is crowdfunding ook om financiële redenen interessant. Deze investeringen bieden over het algemeen een hoger rendement dan een bankspaartegoed, maar, let wel, daar staat een hoger risico tegenover. Wij adviseren dan ook investeerders om tot een goede spreiding van risico’s te komen.
Iedereen die een account aanmaakt bij MyCrowdfunding kan een investering doen in een onderneming van zijn keuze. Uiteraard moet deze persoon wel de beschikking hebben over voldoende financiële middelen en adviseren wij hem om een verantwoord deel te investeren in leningen en zijn vermogen te spreiden Voor de particuliere investeerder gelden enkele beperkingen: hij mag niet meer dan €40.000 aan leningen hebben uitstaan bij MyCrowdfunding en mag ook niet meer €5.000 per project belenen. De investeerder kan ook een bedrijf zijn (als zakelijke investeerder). De investeerder moet minimaal 18 jaar oud zijn.

Investeerders kunnen zich aanmelden via de knop aanmelden investeerder. Hier kan hij de keuze maken of hij als particuliere of als zakelijke investeerder inschrijft. Hier schrijft de investeerder zich in met (bedrijfs)naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, emailadres en bankrekening nummer, en eventueel zijn KvK nummer.
Van de investeerder vragen wij wel een geldig legitimatiebewijs (dat hij/zij digitaal verstrekt bij inschrijving en toestuurt via de email). De investeerder hoeft zich maar één keer aan te melden/registreren bij MyCrowdfunding. Na een eenmalige inschrijving krijgt hij een account en wachtwoord die toegang geeft tot zijn eigen beschermde accountgegevens.

De investeerder maakt eenmalig een account aan t.b.v. registratie van zijn gegevens. Daarna kan hij zich aanmelden voor meerdere crowdfundingprojecten.
Ons privacybeleid is er op gericht is om persoonsgegevens van de investeerders te borgen. Dit betekent dat gegevens van investeerders alleen worden weergegeven in Mijn Profiel en niet zichtbaar zijn voor anderen op de website van MyCrowdfunding. In het persoonlijk profiel kan de investeerder zelf ook wijzigingen aanbrengen. MyCrowdfunding zal deze gegevens niet gebruiken voor andere marketingactiviteiten anders dan de eigen MyCrowdfunding activiteiten. De persoonsgegevens zullen ten behoeve van de leningsovereenkomst wel bij de ondernemer bekend zijn. In deze overeenkomst zijn rechten en verplichtingen ten aanzien van het gebruik van persoonsgegevens vastgelegd.
Hoewel het interessant kan zijn om te weten wie er (ook) investeren in een bepaald project, hechten we er meer belang aan de privacy van de investeerders. We kiezen er daarom voor om niemand zichtbaar te maken, noch met naam, noch met initialen.
Nee, dit kan niet via de reguliere aanmeldingprocedure. We hebben deze richtlijn ingesteld ter eigen bescherming van de investeerder. Indien u een nadrukkelijke wens hebt om (substantieel) meer dan €5.000 te investeren, neem dan contact met MyCrowdfunding om de mogelijkheden persoonlijk te bespreken.

Zodra de investeerder een keuze heeft gemaakt voor een project of onderneming gaat  hij in het menu automatisch verder naar het contractformulier. Hierin legt de investeerder de keuze van het project vast en het bedrag dat hij wilt investeren. Daarna vinkt de investeerder aan dat hij akkoord gaat met de algemene voorwaarden en de leningsovereenkomst. Deze overeenkomst is reeds door de ondernemer getekend en kan worden gedownload. Door dit contractformulier en de vinkjes tekent hij feitelijk de leningsovereenkomst. Een fysieke handtekening is niet nodig. Als de investeerder deze documenten niet voor akkoord aanvinkt kan hij geen betaling doen en komt er geen overeenkomst tot stand. Het ingevulde contractformulier komt te vervallen en hij wordt niet geregistreerd als investeerder op dat project. Als hij de vinkjes wel invult komt de investeerder automatisch terecht in de betaal module. Via I-DEAL doet hij direct de betaling met vermelding van het projectnummer en het investeringsbedrag. De investeerder ontvangt uiteraard een betalingsbevestiging en de leningsovereenkomst inclusief een overzicht van zijn contractspecificatie. Het geld wordt (tijdelijk) bijgeschreven op een derdengeldrekening van de Stichting Derdengelden MyCrowdfunding. Het is noch van de Ondernemer, noch van MyCrowdfunding.

Ja, dat kan en mag. Wij kunnen alleen maar promoten om in meerdere ondernemingen te investeren vanwege een betere risico spreiding. Maximaal mag hij voor totaal €40.000 aan diverse leningen via MyCrowdfunding hebben uitstaan/belegd.
Nee, helaas dat kan niet. De investeerder is immers akkoord gegaan met de leningsovereenkomst. Wel is in deze overeenkomst een opschortende voorwaarde opgenomen dat deze alleen van kracht is mits het doelbedrag van de campagne in de gestelde campagnetermijn wordt opgehaald. Alleen als het doelbedrag dus niet wordt opgehaald krijgt hij het gestorte bedrag teruggestort van de Stichting Derdengelden.

De toezichthouder AFM heeft een grens gesteld van €40.000 voor particuliere investeerders. Voor professionele beleggers en andere rechtspersonen geldt geen maximum. Deze grens heeft te maken met eigen bescherming. Het bedrag van €40.000 wordt berekend op basis van alle op dat moment uitstaande leningen (dus na aftrek van reeds afgeloste bedragen). In Mijn Profiel op de website van MyCrowdfunding staat de “vrije bestedingsruimte” van de investeerder vermeld. Met ingang van 2016 komt deze grens van €40.000 te vervallen als gevolg van andere regelgeving.

Deze zijn niet anders dan bij het huidige regime van box 3. De uitstaande leningen vallen hieronder. Dat betekent dat alleen de restschuld per 1 januari opgegeven dient te worden. Via Mijn Profiel op de website kunt de investeerder op ieder moment zien wat zijn actuele restschuld is. Uitbetaalde (rente)vergoedingen zijn derhalve niet belast. Het is zijn eigen wettelijke en morele verantwoordelijkheid om dit zelf goed te regelen. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid in deze noch kunnen wij aansprakelijk worden gesteld voor fiscale claims bij investeerders.
Het eerste risico is dat het doelbedrag niet wordt opgehaald en dat de investeerder teleurgesteld is in de verwachting van een aantrekkelijk rendement. Hij krijgt de inleg terug, exclusief de betaalde transactiekosten. Hij mist gedurende de campagne periode van maximaal 3 maanden gederfde spaarrente. MyCrowdfunding vergoedt dit niet.

Het tweede risico betreft de investering zelf. Er bestaat een kans dat de ondernemer failliet gaat of (tijdelijk) niet kan betalen. De investeerder heeft echter voldoende juridische mogelijkheden om de ondernemer te dwingen tot (af)betaling. Tegenover dit risico staat een hoger rendement. Een annuiteitenlening biedt enig soelaas omdat reeds bij aanvang van de lening gestart wordt met terugbetalen. Zekerheden worden in principe niet afgegeven, maar de ondernemer kan er zelf voor kiezen dit wel te geven, bijv. middels persoonlijke borgstellingen. Indien daar sprake van is wordt dit opgenomen in de leningsovereenkomst.

Volledigheidshalve vermelden we dat investeringen zoals deze via de website worden aangeboden niet vallen onder het garantiedepositostelsel van de Nederlandse banken.
Nee, net als rente vergoedingen zijn deze onbelast. Voor professionele beleggers of rechtspersonen is het verstandig om dit te checken bij hun fiscale adviseurs.
Ja, in Mijn Profiel kan hij zien in welke projecten en met welke bedragen hij initieel heeft geïnvesteerd en welke uitbetalingen (aflossing en rente) reeds zijn gedaan. Zo heeft de investeerder ook inzicht in zijn fiscale positie aan het einde van het jaar. Ook is zichtbaar wat hij nog zou mogen investeren (maximaal €40.000).

Nee, in principe niet. De investeerder gaat vooraf akkoord met de afbetalingsvoorwaarden zoals die door de ondernemer worden aangeboden en ook worden vastgelegd in de leningsovereenkomst. Het is voor de ondernemer administratief lastig om dit per individu te bepalen en uit te voeren. Echter bij afbetaling/vergoeding in natura bestaat de mogelijkheid om dit in overleg met de ondernemer te bepalen wanneer de investeerder de vergoeding krijgt.

Ja, dat kan. Hiervan moet hij melding maken op de website via Mijn Profiel of via een verzoek middels een email aan info@mycrowdfunding.nl
Bij het overlijden van de investeerder, dus de contractpartij met de ondernemer, vervalt de leningsovereenkomst aan de wettelijke erfgenamen. In principe blijft dus de lening gewoon bestaan. Wel belangrijk dat de bankgegevens worden gewijzigd.
Bij overlijden van de ondernemer geldt in principe dat de leningsovereenkomst en verplichtingen blijven bestaan. Echter de erfgenamen kunnen overgaan tot algehele vervroegde aflossing.
Indien de ondernemer in surseance of faillissement raakt is de lening direct opeisbaar. Dit is natuurlijk de minst leuke situatie, mede omdat hiervoor de wettelijke procedures gevolgd dienen te worden en door de curator wordt bepaald welke prioriteit (volgorde) deze lening heeft ten opzichte van andere schuldeisers. Een curator kan nooit met zekerheid stellen dat (een deel van de) lening zal worden terugbetaald. Indien persoonlijke borgstellingen en/of zekerheden gesteld zijn kan de pijn iets minder erg zijn. Wij wijzen op de risico’s die met dit soort leningen gepaard gaan en adviseren om investeringen (en dus risico’s) te spreiden.
Bij crowdfunding hebben investeerders vaak de wens of de intentie om in meer of mindere mate betrokken te blijven bij de onderneming. Via een eigen, door de ondernemer opgebouwde community op www.mycrowdfunding.nl kunnen berichten en updates worden geblogd. Het is aan de ondernemer om hierin het initiatief te nemen. Daarnaast wordt crowdfunding een groot succes als de ondernemer in contact blijft met zijn investeerders. Het is aan hem hier vorm en inhoud te geven vanuit het besef dat de investeerders ook zijn ambassadeurs zijn.
Dit is afhankelijk van de leningsvoorwaarden. Bij een annuïteitenlening ontvangt hij periodiek (vaak maandelijks; te beginnen 1 maand na dagtekening van de lening) een geldbedrag teruggestort op zijn bankrekening. Dit bedrag bestaat uit een rente- en aflossingsdeel. Het bedrag is elke maand gelijk, gedurende de gehele looptijd. Bij een normale lening ontvangt de investeerder periodiek (vaak eenmaal per jaar achteraf) de rente betaald, en pas aan het eind van de looptijd het gehele investeringsbedrag (plus de laatste rente). Deze lening lijkt op een (staats)obligatielening. In geval van vergoedingen in natura is de terugbetaling sterk afhankelijk van de keuze van de ondernemer en de constructie.
Wij hebben er alle belang bij, net als andere platforms, om malafide ondernemingen,mislukkingen of slechte proposities te voorkomen. Wij doen alles in ons vermogen om vooraf een degelijke inschatting te maken van kredietwaardigheid en risico’s. Dit doen we door middel van Graydon ratings, maar ook door een eigen beoordeling van risico’s en financiële robuustheid middels de systematiek de SRA, een landelijke beroepsorganisatie van accountants. De ondernemer moet documentatie aanreiken zoals een business plan en financiële cijfers, maar hij zal ook een inschatting maken van de risico’s met behulp van een door MyCrowdfunding opgestelde check/vragenlijst. Het ligt niet binnen onze financiële mogelijkheden om net als bankenuitgebreide risico analyses, marktrapporten en deskundigheidsbeoordelingen te kunnen uitvoeren.

De URA rating kijkt naar de financiele historische cijfers. Deze rating gaat van AAA (zeer laag betalingsrisico) tot D (zeer hoog betalingsrisico), of “?” duidend op onbekend in verband met jonge ondernemingen.  Deze rating is feitelijk een indicatie voor het faillissementsrisico. Het wordt ook wel aangeduid met een percentage, het PD %, de kans op default.

De investeerder maakt zijn investering over op de bankrekening van de Stichting Derdengelden MyCrowdfunding. Dit betekent dat het geld veilig staat en niet behoort tot het vermogen van MyCrowdfunding. Wij kunnen hieruit geen geld onttrekken. Bij beëindiging van MyCrowdfunding komt  het door de investeerder gestorte geld  op deze derdengeldenrekening toe aan hem.
Indien het doelbedrag is opgehaald en er sprake is van een leningsovereenkomst tussen de ondernemer en de investeerders liggen de betalingsverplichtingen voor rente en aflossing bij de ondernemer. MyCrowdfunding is geen partij in de afhandeling, waardoor zijn investering geen gevaar loopt bij beëindiging van MyCrowdfunding.
Om investeerders in het proces van de crowdfunding te beschermen is een Stichting Derdengelden opgericht. Het principe is dat het vermogen van deze stichting niet behoort tot het vermogen van MyCrowdfunding en dat schuldeisers en/of claims van/op MyCrowdfunding geen aanspraak kunnen maken op het geld dat op deze rekening staat. De stichting heeft als doel om het betalingsverkeer tussen investeerders en ondernemers te regelen zonder winstoogmerk. De investeerder maakt een keuze voor een onderneming en maakt gelijk het leenbedrag over op de (derdengelden) rekening van de stichting Derdengelden. Het leenbedrag wordt pas overgemaakt aan de ondernemer zodra het doelbedrag is gerealiseerd en de leningsovereenkomst door de ondernemer is getekend. De stichting ziet hierop toe. Stichting Derdengelden houdt een succesfee in op dit doelbedrag en maakt deze over naar de bankrekening van MyCrowdfunding. Tussen stichting Derdengelden en MyCrowdfunding is een dienstverleningsovereenkomst opgesteld. Deze is ook op de website zichtbaar. De kosten die stichting Derdengelden maakt voor het betalingsverkeer worden gedekt door de in rekening gebrachte transactiekosten aan de investeerder bij inschrijving op een project. Indien het doelbedrag niet wordt opgehaald boekt de stichting de inleg terug aan de investeerders (exclusief transactiekosten).
In deze opbouwfase van MyCrowdfunding hebben we gekozen voor twee bestuursleden die beiden geautoriseerd zijn tot het doen van betalingen. Daarnaast is/wordt een Raad van Advies ingesteld. Dit orgaan staat ons bij en voorziet ons van adviezen en een zekere mate van toezicht. In deze Raad zijn/worden een drietal leden opgenomen die een uitgebalanceerde mix vormen van diverse aspecten zoals business, marketing. Op de website zijn/worden de CV’s opgenomen van de individuele leden. De Stichting biedt statutair de mogelijkheid om een Raad van Toezicht te benoemen met verdergaande bevoegdheden. In deze fase van het platform is hiervan nog geen sprake.
Deze activiteit wordt door de Autoriteit Financiële Markten beschouwd als het bemiddelen in opvorderbare gelden conform artikel 4 van de Wet Financieel Toezicht. De AFM moet hiervoor een ontheffingsvergunning verlenen. De AFM toetst hoe ons business- en verdienmodel in elkaar zit, de mate van transparantie en openheid (bijv. over tarieven), maar ook de inhoud van de algemene voorwaarden en de structuur van de website. Uiteraard ontbreekt een betrouwbaarheidsonderzoek van de medewerkers van MyCrowdfunding niet. De AFM heeft deze ontheffingsvergunning verleent op 6oktober 2014. De vergunning is gepubliceerd en staat opde website van de AFM. 

http://www.afm.nl/~/media/Files/registers/register-crowdfunders-141014.ashx
Het is primair onze taak en verantwoordelijkheid om het proces van financieringsbehoefte en aanbod van gelden te faciliteren en goed te laten verlopen. Wij hebben procedures en methodieken ontwikkeld waardoorwij  proposities goed kunnen beoordelen op risico’s. We zijn echter niet aansprakelijk voor het werkelijk behaalde rendement, noch voor de afbetalingsverplichtingen van de ondernemer. Wij geven ook geen garanties af omtrent het rendement. Wij wijzen op de eigen verantwoordelijkheid van de investeerder om zich te laten adviseren en om zijn investeringen/spaargelden voldoende te spreiden.

Crowdfunding voortvarend van start in 2016

01-02-2016

In januari is de totale Nederlandse markt van crowdfunding via leningen en aandelen, uitgekomen op 10 miljoen euro verdeeld over 71 crowdfundingprojecten.

Lees verder