Wij willen cookies op uw computer plaatsen om onze website te verbeteren.

U dient de "Ik accepteer de cookies van deze website" aan te vinken.

Uw browser ondersteunt geen cookies. U kunt deze inschakelen via de instellingen.

Model Leningsovereenkomst

LENINGSOVEREENKOMST
Versie: 20141104 v1

DE ONDERGETEKENDEN

1. (in geval van B.V.):
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [NAAM], statutair gevestigd te [plaats] en kantoorhoudende te ([postcode]) [plaats] aan [de/het] [straat + huisnummer], ingeschreven in het handelsregister onder nummer [nummer] te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar [middellijk] bestuurder [de heer/mevrouw] [naam], hierna kortheidshalve te noemen: “Ondernemer”;

(in geval van V.O.F.):
de vennootschap onder firma [NAAM], kantoorhoudende te ([postcode]) [plaats] aan [de/het] [straat + huisnummer], ingeschreven in het handelsregister onder nummer [nummer] te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar [(gezamenlijk bevoegde)] vennoten, [de heer/mevrouw] [naam] en [de heer/mevrouw] [naam], hierna kortheidshalve te noemen: “Ondernemer”;

(in geval van stichting):
de stichting [NAAM], statutair gevestigd te [plaats] en kantoorhoudende te ([postcode]) [plaats] aan [de/het] [straat + huisnummer], ingeschreven in het handelsregister onder nummer [nummer] te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar [middellijk] bestuurder [de heer/mevrouw] [naam], hierna kortheidshalve te noemen: “Ondernemer”;

(in geval van vereniging):
de vereniging [NAAM], statutair gevestigd te [plaats] en kantoorhoudende te ([postcode]) [plaats] aan [de/het] [straat + huisnummer], ingeschreven in het handelsregister onder nummer [nummer] te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door [(gezamenlijk bevoegde)] bestuurders, [de heer/mevrouw] [naam] en [de heer/mevrouw] [naam], hierna kortheidshalve te noemen: “Ondernemer”;

(in geval van coöperatie):
de coöperatie [NAAM], statutair gevestigd te [plaats] en kantoorhoudende te ([postcode]) [plaats] aan [de/het] [straat + huisnummer], ingeschreven in het handelsregister onder nummer [nummer] te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door [(gezamenlijk bevoegde)] bestuurders, [de heer/mevrouw] [naam] en [de heer/mevrouw] [naam], hierna kortheidshalve te noemen: “Ondernemer”;

(in geval van eenmanszaak):
[de heer/mevrouw] [naam], wonende te ([postcode]) [plaats] aan [de/het] [straat + huisnummer], tevens handelend onder de naam [NAAM], kantoorhoudende te ([postcode]) [plaats] aan [de/het] [straat + huisnummer], ingeschreven in het handelsregister onder nummer [nummer], hierna kortheidshalve te noemen: “Ondernemer”;

2. de ondergetekende als genoemd in het Contractformulier, welk formulier bij het aangaan van deze overeenkomst daarvan onlosmakelijk deel uitmaakt, hierna te noemen: “Investeerder”;

Ondernemer en Investeerder afzonderlijk worden hierna ook wel aangeduid als “Partij” en
gezamenlijk als “Partijen”;


IN AANMERKING GENOMEN HET VOLGENDE:

(i) de vennootschap onder firma MyCrowdfunding.nl, kantoorhoudende te (6861 GV) Arnhem aan het Bothaplein 1, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 60531894 (hierna: “MyCrowdfunding”), brengt via haar website www.mycrowdfunding.nl personen die geld wensen te lenen (“Ondernemers”) en personen die gelden ter leen beschikbaar wensen te stellen (“Investeerders”) bij elkaar;
(ii) de begripsbepalingen in deze overeenkomst hebben dezelfde betekenis als de begrippen in de op deze overeenkomst van toepassing zijnde algemene voorwaarden van MyCrowdfunding versie mei 2014 (hierna: de “Algemene Voorwaarden”), die als Bijlage 1 aan deze overeenkomst zijn gehecht, tenzij in deze overeenkomst anders aangegeven;
(iii) Investeerder heeft zich geïnformeerd over de werkwijze van MyCrowdfunding; hij heeft daartoe onder meer de website van MyCrowdfunding bekeken en kennis genomen van de Procedurebeschrijving Aanmelding Geldverstrekker en de Algemene Voorwaarden;
(iv) Investeerder weet dat het maximaal door hem te investeren bedrag staat vermeld in artikel 7.3 van de Algemene Voorwaarden;
(v) Ondernemer biedt via www.mycrowdfunding.nl een project aan waarvoor hij vreemd vermogen wil aantrekken, dit project van Ondernemer hierna te noemen “Project [NAAM]”;
(vi) Verschillende investeerders kunnen gedurende de Crowdfundingcampagne via www.mycrowdfunding.nl investeren in het Project. Investeerder heeft de vrije keuze te bepalen in welk(e) Project(en) en welk bedrag hij (per Project) wenst te investeren, een en ander met inachtneming van het in deze overeenkomst en de Algemene Voorwaarden bepaalde;
(vii) De specificaties van de geldlening staan beschreven in Bijlage 2.
(viii) Investeerder heeft op basis van de op www.mycrowdfunding.nl gepresenteerde informatie zelfstandig besloten het bedrag als vermeld op het Contractformulier in Project [PROJECTNAAM] te investeren (hierna: het “Investeringsbedrag”);
(ix) Partijen wensen hierbij hun onderlinge afspraken schriftelijk vast te leggen;


VERKLAREN DAARTOE HET VOLGENDE TE ZIJN OVEREENGEKOMEN:

1. Algemene voorwaarden
1.1. Op deze overeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, voor zover daarvan in deze overeenkomst niet wordt afgeweken. Ondernemer en Investeerder verklaren middels de ondertekening van deze overeenkomst kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden die als Bijlage 1 aan deze overeenkomst zijn gehecht en tevens zijn gepubliceerd op www.mycrowdfunding.nl.

2. Totstandkoming
2.1. Investeerder en Ondernemer verklaren hierbij onder de voorwaarden van deze overeenkomst met elkaar een overeenkomst van geldlening te zijn aangegaan.
2.2. Deze overeenkomst komt tot stand zodra MyCrowdfunding het door Investeerder volledig ingevulde Contractformulier retour heeft ontvangen.
2.3. Investeerder stelt het Investeringsbedrag beschikbaar aan Ondernemer door betaling van dit bedrag vermeerderd met de aan MyCrowdfunding verschuldigde Transactiekosten op de Derdengeldrekening op dag van verzending van het Contractformulier aan MyCrowdfunding.
2.4. Vanaf de Ingangsdatum is Ondernemer aan Investeerder verschuldigd de Aflossing vermeerderd met de Vergoeding.
2.5. De geldlening heeft een looptijd van [aantal] maanden, derhalve dient Ondernemer uiterlijk binnen [aantal] maanden na de Ingangsdatum al hetgeen Investeerder uit hoofde van deze overeenkomst van Ondernemer te vorderen heeft, te hebben voldaan aan Investeerder.

3. Ontbindende voorwaarde
3.1. Deze overeenkomst is aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat het Doelbedrag gedurende de Crowdfundingcampagne wordt behaald.
3.2. In het geval dat vóór het aflopen van de Crowdfundingcampagne ten minste 90% maar minder dan 100% van het Doelbedrag is behaald, kan de Crowdfundingcampagne eenmalig met maximaal 1 (één) maand worden verlengd.
3.3. Indien het Doelbedrag niet wordt gehaald, staat Ondernemer er voor in dat het Investeringsbedrag  aan Investeerder wordt terugbetaald binnen 14 werkdagen na het aflopen van de Crowdfundingcampagne.
3.4. De door Investeerder betaalde Transactiekosten worden niet gerestitueerd.
3.5. Investeerder kan geen aanspraak maken op gederfde rente-inkomsten.

4. Wijze en doel van terbeschikkingstelling van de gelden door Investeerder
4.1. Vanaf het moment dat het Investeringsbedrag door Investeerder op de Derdengeldrekening is gestort tot het moment dat het Investeringsbedrag ter beschikking wordt gesteld aan Ondernemer, wordt het Investeringsbedrag gehouden ten behoeve van Investeerder.
4.2. Aan Investeerder en Ondernemer wordt geen rente vergoed over de periode dat de gelden op de Derdengeldrekening staan.
4.3. MyCrowdfunding is jegens Ondernemer nimmer aansprakelijk voor het niet of niet tijdig nakomen door Investeerder van enige (betalings-)verplichting voortvloeiende uit deze overeenkomst.

5. Aflossing en Vergoeding
5.1. Ondernemer is vanaf de Ingangsdatum van de geldlening aan Investeerder een Vergoeding verschuldigd zoals weergegeven in het in Bijlage 2 opgenomen aflosschema (hierna te noemen: het “Aflosschema”).
5.2. Het Investeringsbedrag vermeerderd met de Vergoeding zal door Ondernemer op de bankrekening van de Investeerder worden betaald. Deze betalingen wordt uitgevoerd via de betalingsdienst van MyCrowdfunding, tenzij Vergoeding in natura is overeengekomen.
5.3. Ondernemer is bevoegd gedurende de looptijd van de overeenkomst van geldlening boetevrij over te gaan tot gehele of gedeeltelijke tussentijdse of vervroegde Aflossing. In dat geval is Ondernemer aan Investeerder dezelfde Vergoeding verschuldigd die hij verschuldigd zou zijn zonder vervroegde Aflossing.
5.4. Gehele of gedeeltelijke vervroegde of tussentijdse Aflossing ontslaat Ondernemer niet van zijn maandelijkse verplichtingen uit deze overeenkomst, zolang de geldlening alsmede de Vergoeding en overige kosten, niet zijn voldaan.
5.5. MyCrowdfunding is jegens Investeerder nimmer aansprakelijk voor het vervroegd, niet of niet tijdig nakomen door Ondernemer van enige (betalings-)verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst van geldlening.

6. Opeisbaarheid
6.1. Bij niet-betaling, niet tijdige en/of niet volledige betaling van een uit hoofde van deze overeenkomst verschuldigd bedrag is Ondernemer hierover gedurende de tijd dat Ondernemer niet nakomt een dagelijkse opeisbare vertragingsrente verschuldigd. Deze vertragingsrente is gelijk aan het effectieve rentepercentage zoals vermeld in het Aflosschema.
6.2. Ondernemer is in verzuim door het niet, niet tijdig en/of niet volledig nakomen van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichting.
6.3. De geldlening of het onafgeloste deel daarvan is opeisbaar op de in het Aflosschema vermelde vervaldata.
6.4. De geldlening is met Vergoeding en kosten zonder voorafgaande opzegging direct opeisbaar in de gevallen zoals genoemd in artikel 8.4 van de Algemene Voorwaarden. Ondernemer zal Investeerder en MyCrowdfunding onverwijld op de hoogte stellen indien een of meer van de gevallen als genoemd in artikel 8.4 van de Algemene Voorwaarden zich voordoen.
6.5. [optioneel] Indien Ondernemer enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichting niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, zal hij terstond en zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst is vereist, een boete verschuldigd zijn van € 1.000 per geval te vermeerderen met € 100 per dag dat de verplichting niet, niet tijdig en/of niet volledig wordt nagekomen.

7. Risico’s
7.1. Investeerder is zich ervan bewust dat er risico’s kleven aan het doen van Investeringen in Projecten.
7.2. Investeerder is ermee bekend dat MyCrowdfunding Investeerders adviseert om het geïnvesteerde vermogen over minimaal 5 (vijf) beleggingsobjecten te spreiden om zodoende een eventueel uitblijven van de overeengekomen Aflossing en Vergoeding tot een minimum te beperken.
7.3. Investeerder verklaart dat hij na een gedegen onderzoek, beraad en afweging inzake het doen van een investering in het Project, de risico’s die een investering met zich mee brengt en zijn persoonlijke en financiële omstandigheden, het bedrag heeft bepaald dat hij wil investeren in het Project waarvoor hij zich heeft ingeschreven.
7.4. MyCrowdfunding is niet verantwoordelijk voor verslechtering van de afloscapaciteit van Ondernemer.

8. Gegevens en privacy
8.1. Investeerder dient geregistreerd te zijn bij MyCrowdfunding voordat hij in een Project kan investeren. Investeerder registreert zich door het aanmaken van een online account op de website www.mycrowdfunding.nl.
8.2. Investeerder heeft via zijn account inzage in de projecten, rendementen en aflosschema’s waarin hij investeert. Dit account is strikt persoonlijk en niet voor derden zichtbaar.
8.3. Alle correspondentie in verband met deze overeenkomst zal worden gezonden aan  de door Investeerder aan MyCrowdfunding verstrekte adresgegevens.
8.4. Het staat zowel Ondernemer als MyCrowdfunding vrij om Investeerder (hetzij schriftelijk rechtstreeks hetzij via de website van MyCrowdfunding) op de hoogte te houden van relevante ontwikkelingen met betrekking tot het Project waar Investeerder in heeft geïnvesteerd of andere ontwikkelingen die van belang kunnen zijn voor Investeerder.

9. Overige
9.1. Waar in deze overeenkomst staat vermeld "schriftelijk" wordt daaronder verstaan een mededeling per aangetekende brief of langs elektronische weg.
9.2. Het Contractformulier en de bijlagen waarnaar in deze overeenkomst wordt verwezen, maken integraal deel uit van deze overeenkomst.
9.3. Wijzigingen en aanvullingen op deze overeenkomst kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.
9.4. Indien één of meer bepalingen van deze overeenkomst onverbindend is, zal de geldigheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst niet worden aangetast. In een dergelijk geval zullen Partijen in overleg treden om de betreffende bepalingen te vervangen door bepalingen die wel verbindend zijn en zo min mogelijk afwijken van de onverbindend geachte bepalingen.
9.5. Voor zover in deze overeenkomst niet anders is bepaald, zien Partijen af van hun recht om deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, op te zeggen, te ontbinden of ontbinding c.q. vernietiging van deze overeenkomst in rechte te vorderen.
9.6. De rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen, tenzij in deze overeenkomst anders is bepaald.

10. Toepasselijk recht en rechtsmacht
10.1. Op de rechtsverhouding tussen alle betrokken partijen zoals genoemd in deze overeenkomst, onder meer, maar niet beperkt tot de Investeerder, de Ondernemer, MyCrowdfunding en de Stichting, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
10.2. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met deze overeenkomst worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem.
10.3. Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen het geschil in onderling overleg te beslechten.


Aldus overeengekomen en ondertekend in tweevoud te [Plaats] [Datum].

Ondernemer, Investeerder,
namens deze: 


_____________________________ _____________________________
[NAAM] [NAAM]
 
 
Bijlage 1: algemene voorwaarden
 
Bijlage 2: Contractspecificaties/-formulier

Projectnaam:     [ PROJECTNAAM ]
Projectnummer:    [ PROJECTNUMMER ]
Doelbedrag:     [ DOELBEDRAG]
Looptijd geldlening:    [ MAANDEN ]
Vergoeding in rente:  [ RENTEPERCENTAGE ]
Vergoeding in natura: [ NATURA] 
Transactiekosten: [ TRANSACTIEKOSTEN ]

Crowdfunding voortvarend van start in 2016

01-02-2016

In januari is de totale Nederlandse markt van crowdfunding via leningen en aandelen, uitgekomen op 10 miljoen euro verdeeld over 71 crowdfundingprojecten.

Lees verder