Wij willen cookies op uw computer plaatsen om onze website te verbeteren.

U dient de "Ik accepteer de cookies van deze website" aan te vinken.

Uw browser ondersteunt geen cookies. U kunt deze inschakelen via de instellingen.

Algemene voorwaarden versie 20141104

Algemene voorwaarden MyCrowdfunding versie 20141104


1 Begripsbepalingen
De begrippen in deze algemene voorwaarden die met een hoofdletter zijn weergegeven hebben de betekenis die hieronder is weergegeven. De definitie van woorden in enkelvoud omvat ook de meervoudsvorm en vice versa, tenzij uit de betreffende definitie anders blijkt. Indien met betrekking tot personen of partijen een geslacht wordt aangeduid, heeft die aanduiding ook betrekking op ieder ander geslacht.

1.1 MyCrowdfunding:
de vennootschap onder firma MyCrowdfunding.nl V.O.F., kantoorhoudende te (6814 AJ) Arnhem aan het Bothaplein 1, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 60531894.
1.2 Ondernemer:
de rechtspersoon of –personen, de personenvennootschap(pen) zonder rechtspersoonlijkheid, eenmansza(a)k(en) of het (de) samenwerkingsverband(en) van deze rechtsvormen, zowel tezamen als ieder afzonderlijk, alsmede de (semi-)overheidsinstelling(en), die geld wenst te lenen.
1.3 Investeerder:
de natuurlijke persoon die zijn privémiddelen ter lening beschikbaar wenst te stellen, dan wel de rechtspersoon die vanuit zijn onderneming zakelijk vermogen ter lening beschikbaar wenst te stellen.
1.4 Leningsovereenkomst:
de schriftelijke overeenkomst van geldlening tussen de Ondernemer en de Investeerder waarin afspraken zijn vastgelegd over onder meer, maar niet beperkt tot de betalingsvoorwaarden en  (rente)vergoeding(en).
1.5 Project:
het door de Ondernemer aangeboden project waarvoor via MyCrowdfunding financiering wordt gevraagd.
1.6 Crowdfundingcampagne:
de campagne die de Ondernemer via MyCrowdfunding voert met het doel het Doelbedrag binnen te halen voor een Project.
1.7 Crowdfundingovereenkomst:
de schriftelijke overeenkomst tussen Ondernemer en MyCrowdfunding betreffende de crowdfunding van het Project.
1.8 Propositie:
het door de Ondernemer opgestelde voorstel aan Investeerders voor financiering van zijn Project via MyCrowdfunding.
1.9 Doelbedrag:
het door Ondernemer middels MyCrowdfunding beoogde op te halen geldbedrag, zoals door Ondernemer vastgesteld en onderbouwd in de Propositie en zoals door Ondernemer en MyCrowdfunding overeengekomen in de Crowdfundingovereenkomst.
1.10 Doeldatum:
de datum waarop het Doelbedrag uiterlijk opgehaald dient te zijn.
1.11 Investeringsbedrag:
het door een Investeerder op de Derdengeldrekening ter beschikking gestelde bedrag ten behoeve van het Project.
1.12 Totale Leenbedrag:
het op de Doeldatum door alle Investeerders tezamen op de Derdengeldrekening gestorte totaalbedrag ten behoeve van het Project minus de Transactiekosten.
1.13 Looptijd:
de periode in maanden waarbinnen de geldlening door de Ondernemer aan de Investeerder afgelost dient te worden op grond van de Leningsovereenkomst, en waarover de Ondernemer een vergoeding (rentevergoeding of vergoeding in natura) verschuldigd is aan de Investeerder.
1.14 Ingangsdatum:
de ingangsdatum van de geldlening.
1.15 Stichting:
de Stichting Derdengelden MyCrowdfunding die de Derdengeldrekening beheert teneinde te voorkomen dat derdengelden vermengd raken met het vermogen van MyCrowdfunding. De Stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60118083 en houdt kantoor aan de Oude Kloostertuin 52 (6861 GV) te Oosterbeek.
1.16 Derdengeldrekening:
de derdengeldrekening die door de Stichting aan MyCrowdfunding ter beschikking is gesteld en wordt gebruik voor het tijdelijke beheer van gelden van de Investeerder en/of de Ondernemer.
1.17 Dienstverleningsovereenkomst:
de overeenkomst tussen de Stichting en MyCrowdfunding waarin de te verlenen diensten en geldende voorwaarden zijn vastgelegd.
1.18 Goedkeuringsprocedure:
de door MyCrowdfunding uit te voeren procedure om te bepalen of de Ondernemer en de Propositie voldoen aan de door MyCrowdfunding gestelde vereisten.
1.19 Inschrijfproces:
het door de Investeerder via het online platform www.mycrowdfunding.nl te volgen proces tot het doen van een investering in een Project.
1.20 Contractformulier:
het door de Investeerder in te vullen formulier dat na indiening leidt tot totstandkoming van de Leningsovereenkomst.
1.21 Aflossing:
de periodieke aflossing in geld ofwel in natura die de Ondernemer doet aan de Investeerder conform de bepalingen in de Leningsovereenkomst.
1.22 Vergoeding:
de (rente)vergoeding die de Ondernemer betaalt, ofwel in geld ofwel in natura, aan de Investeerder op grond van de Leningsovereenkomst.
1.23 Aanmeldfee:
de kosten die de Ondernemer verschuldigd is voor het ter goedkeuring aanbieden van zijn Propositie aan MyCrowdfunding.
1.24 Crowdfundingkosten:
de kosten die de Ondernemer op grond van de Crowdfundingovereenkomst verschuldigd is aan MyCrowdfunding.
1.25 Succesfee:
de vergoeding die de Ondernemer op grond van de Crowdfundingovereenkomst, naast de Crowdfundingkosten, aan MyCrowdfunding verschuldigd is bij het behalen van het Doelbedrag.
1.26 Transactiekosten:
de kosten die aan de Investeerder in rekening worden gebracht, naast het Investeringsbedrag, ter dekking van de administratiekosten en kosten van het betalingsverkeer van de Stichting.

2 Aansprakelijkheid en vrijwaringIndien MyCrowdfunding aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld.
2.2 Indien MyCrowdfunding aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de schade die MyCrowdfunding aan de Investeerder moet vergoeden, beperkt tot maximaal het Investeringsbedrag en aan de Ondernemer maximaal de Crowdfundingkosten.
2.3 De aansprakelijkheid van MyCrowdfunding is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in een voorkomend geval.
2.4 MyCrowdfunding is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van MyCrowdfunding aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan MyCrowdfunding kunnen worden toegerekend en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. MyCrowdfunding is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
2.5 MyCrowdfunding accepteert geen enkele vorm van aansprakelijkheid aangaande het tot stand komen van de door de Ondernemer gewenste financiering.
2.6 MyCrowdfunding is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade van de Investeerder voortvloeiend uit het niet of onvoldoende spreiden van belegd vermogen.
2.7 De tekst van de Propositie geeft uitsluitend de mening van de Ondernemer weer. MyCrowdfunding geeft geen indicatie en doet geen voorspelling of een Project wel of niet succesvol zal zijn. Dit is ter beoordeling van de Investeerder zelf. Een besluit tot het doen van een investering komt volledig voor rekening en risico van de Investeerder.
2.8 MyCrowdfunding is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de Propositie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door of inherent zijn aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot storingen, onderbrekingen, fouten of vertragingen in het verstrekken van informatie of diensten.
2.9 MyCrowdfunding gaat uit van de juistheid van de aangeleverde persoonsgegevens. MyCrowdfunding is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat MyCrowdfuning is uitgegaan van door of namens de Ondernemer of de Investeerder verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
2.10 De Ondernemer en de Investeerder vrijwaren MyCrowdfunding voor elke vorm van aansprakelijkheid aangaande het al dan niet tot stand komen van beoogde overeenkomst van geldlening inzake het via MyCrowdfunding aangeboden Project.
2.11 MyCrowdfunding is nimmer aansprakelijk voor het niet nakomen van verplichtingen zoals vastgelegd in de Leningsovereenkomst tussen de Investeerder en de Ondernemer. De Ondernemer is tegenover de Investeerder aansprakelijk voor het nakomen van alle uit de Leningsovereenkomst voortvloeiende verplichtingen.
2.12 MyCrowdfunding accepteert geen enkele vorm van aansprakelijkheid aangaande het tot stand komen van de gewenste financiering.
2.13 De in dit artikel opgenomen beperking van de aansprakelijkheid geldt niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van MyCrowdfunding of van zijn leidinggevende ondergeschikten.

3 Verplichtingen Ondernemer
3.1 De Ondernemer lost haar schuld aan de Investeerder af conform de bepalingen in de Leningsovereenkomst.
3.2 De Ondernemer betaalt aan de Investeerder een Vergoeding op de geldlening. Deze kan bestaan uit een (rente)vergoeding of een vergoeding in natura of een combinatie van beiden. De Ondernemer bepaalt de vorm en de hoogte van de Vergoeding. De vorm en hoogte van de Vergoeding blijken uit de op MyCrowdfunding geplaatste Propositie en uit de Leningsovereenkomst.
3.3 De Ondernemer kan via MyCrowdfunding maximaal 100 Projecten (tegelijkertijd) ter financiering aanbieden, na schriftelijk akkoord van MyCrowdfunding.
3.4 Het is de Ondernemer niet toegestaan om gedurende de Crowdfundingcampagne via andere crowdfundingplatforms gelden te werven voor het Project anders dan via MyCrowdfunding. Bij overtreding van dit beding, verbeurt de Ondernemer een direct opeisbare boete, welke boete gelijk is aan het bedrag van de Succesfee die de Ondernemer verschuldigd zou zijn wanneer het Doelbedrag zou zijn opgehaald. Deze boete is verschuldigd zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling is vereist. Daarenboven kan MyCrowdfunding aanspraak maken op vergoeding van volledige schadevergoeding.
3.5 De uit de Leningsovereenkomst voortvloeiende verplichtingen zijn nimmer overdraagbaar aan derden. Dit sluit niet uit dat betalingen van de Vergoeding of Aflossing via derden(rekeningen) kunnen geschieden.
3.6 In geval van echtscheiding van een gehuwde Ondernemer, waarbij zijn rechten en verplichtingen in de huwelijksvermogensrechtelijke boedel vallen, zijn beide echtgenoten hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit de Leningsovereenkomst.
3.7 De Ondernemer is verplicht in overleg met MyCrowdfunding een actieve bijdrage te leveren aan de Crowdfundingcampagne, bijvoorbeeld door potentiële investeerders uit zijn eigen kennissenkring te informeren, deze persoonsgegevens aan MyCrowdfunding beschikbaar te stellen en/of meets & greets te organiseren.

4 Crowdfundingovereenkomst
4.1 Indien een Ondernemer een Project wenst aan te bieden via MyCrowdfunding, dienen de stappen als beschreven in de procedurebeschrijving Aanmelding Geldlener te worden doorlopen.
4.2 MyCrowdfunding en de Ondernemer komen een Crowdfundingovereenkomst overeen betreffende de crowdfunding van het Project.
4.3 De Crowdfundingovereenkomst bevat afspraken inzake onder andere, maar niet beperkt tot de Propositie, de Crowdfundingcampagne, planning, Vergoedingen, betalingsvoorwaarden, gebruik website en andere diensten.

5 Propositie en Goedkeuringsprocedure
5.1 De Propositie bevat alle informatie die door de Ondernemer relevant geacht wordt voor een Investeerder om tot een investering te besluiten, waaronder de Vergoeding.
5.2 MyCrowdfunding onderwerpt elke Propositie aan de Goedkeuringsprocedure.
5.3 MyCrowdfunding beoordeelt iedere Propositie op de mate van risico die de Investeerder loopt bij investering in het Project. MyCrowdfunding schaalt elke Propositie in een bepaalde risicoklasse in.
5.4 MyCrowdfunding stelt in overleg met de Ondernemer de Vergoeding vast die correspondeert met de mate van risico die de Investeerder loopt bij investering in het Project en risicoklasse waarin de Propositie is ingeschaald.
5.5 De Ondernemer levert de door MyCrowdfunding vereiste bescheiden aan op basis waarvan MyCrowdfunding de kredietwaardigheid van de Ondernemer beoordeelt. De Ondernemer is verantwoordelijk voor de volledigheid en de feitelijke juistheid van deze bescheiden. Tevens is MyCrowdfunding bevoegd ten behoeve van de beoordeling van de (financiële) positie van de Ondernemer daaromtrent informatie in te winnen bij derden, zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot kredietwaardigheidbureaus.
5.6 MyCrowdfunding behoudt zich het recht voor om de Propositie en/of Project van een Ondernemer niet te plaatsen op het online platform www.mycrowdfunding.nl c.q. af te wijzen. In dat geval zal de Crowdfundingcampagne geen doorgang hebben. De Ondernemer blijft de Aanmeldfee verschuldigd.
5.7 De Propositie wordt slechts redactioneel gescreend. Indien een Propositie naar de mening van MyCrowdfunding pornografisch of discriminerend blijkt te zijn en/of anderszins fatsoensnormen blijkt te overschrijden, zal deze in een voorkomend geval zonder voorafgaande kennisgeving aan Ondernemer worden verwijderd. De Ondernemer blijft de aanmeldfee en Crowdfundingskosten verschuldigd.
5.8 MyCrowdfunding behoudt zich het recht voor wijzigingen in de Propositie aan te brengen.

6 De Crowdfundingcampagne
6.1 De Crowdfundingcampagne vangt aan op een door Ondernemer en MyCrowdfunding nader te bepalen datum, in ieder geval na totstandkoming van de Crowdfundingovereenkomst en goedkeuring van de Propositie door MyCrowdfunding. Na betaling van de door Ondernemer verschuldigde bedragen worden de Propositie en de door Ondernemer getekende Leningsovereenkomst op het online platform www.mycrowdfunding.nl geplaatst, zodat Investeerders de gelegenheid krijgen om een Leningsovereenkomst met Ondernemer aan te gaan.
6.2 De door de Ondernemer getekende Leningsovereenkomst heeft te gelden als een onherroepelijk aanbod.  
6.3 De looptijd van de Crowdfundingcampagne bedraagt maximaal 3 (drie) maanden. De Crowdfundingperiode eindigt drie maanden na aanvang, dan wel zoveel eerder als het Doelbedrag is behaald.
6.4 Zodra de Crowdfundingcampage is geëindigd, zal MyCrowdfunding dit via het online platform www.mycrowdfunding.nl kenbaar maken.
6.5 Ondernemer is zich ervan bewust dat het Totale Leenbedrag hoger kan zijn dan het Doelbedrag.  
6.6 De Ondernemer kan vóór het aflopen van de Crowdfundingcampagne aan MyCrowdfunding verzoeken goedkeuring te verlenen voor eenmalige verlenging van de Crowdfundingcampagne met maximaal 1 (één) maand indien vóór het aflopen van de Crowdfundingcampagne ten minste 90% van het Doelbedrag behaald is.
6.7 Zodra MyCrowdfunding bekend is dat het Doelbedrag is behaald en de bedragen door de Investeerder(s) beschikbaar zijn gesteld op de Derdengeldrekening van de Stichting, zal MyCrowdfunding Ondernemer daarvan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf werkdagen nadat in een voorkomend geval de termijn van het herroepingsrecht als genoemd in artikel 7.8 van deze algemene voorwaarden is verstreken, op de hoogte brengen.
6.8 Indien het Doelbedrag aanvankelijk is behaald, maar een of meer Investeerders vervolgens een rechtsgeldig beroep doen op het herroepingsrecht, geldt het Doelbedrag nog steeds als behaald, mits het Totale Leenbedrag daardoor niet minder dan 95% van het Doelbedrag bedraagt.
6.9 Als Ingangsdatum van de geldlening geldt de eerste werkdag van de maand volgend op de dag dat MyCrowdfunding aan Ondernemer heeft medegedeeld dat het Doelbedrag is behaald.
6.10 Uiterlijk op de Ingangsdatum maakt MyCrowdfunding het Doelbedrag minus de Succesfee over op het door Ondernemer opgegeven bankrekeningnummer, tenzij een van de volgende gevallen zich voordoet:
a) Ondernemer is verhuisd naar een gebied buiten Nederland, of redelijkerwijs kan worden aangenomen dat Ondernemer binnen enkele maanden Nederland metterwoon zal verlaten;
b) bij overlijden van de Ondernemer of één hunner;
c) bij conservatoir of executoriaal beslag op alle of een deel van de goederen van de Ondernemer, dan wel indien alle of een belangrijk deel van de goederen van de Ondernemer zijn/worden vervreemd, bezwaard, onteigend, teniet zijn gegaan;
d) indien Ondernemer in staat van faillissement is komen te verkeren of ten aanzien van Ondernemer surseance van betaling is verleend dan wel ten aanzien van de Ondernemer de schuldsanering natuurlijke personen (wsnp) van toepassing is verklaard;
e) indien de Ondernemer MyCrowdfunding en/of de Investeerder, met het oog op het aangaan van de Leningsovereenkomst, bewust onjuiste inlichtingen heeft verstrekt van dien aard, dat de Investeerder de Leningsovereenkomst niet of niet zonder dezelfde voorwaarden zou zijn aangegaan, indien hem de juiste stand van zaken bekend zou zijn geweest.
6.11 Indien gedurende de Crowdfundingcampagne het Doelbedrag niet is gehaald, zal MyCrowdfunding de Investeringsbedragen terugbetalen aan de Investeerder(s), exclusief de aan de Investeerder(s) in rekening gebrachte Transactiekosten. De Investeerder kan geen aanspraak maken op gederfde rente inkomsten.

7 Leningsovereenkomst
7.1 MyCrowdfunding brengt Investeerders en Ondernemers via haar online platform www.mycrowdfunding.nl bij elkaar teneinde een Leningsovereenkomsten tussen Investeerders en Ondernemers tot stand te laten komen. Om te investeren in een Project, dient de Investeerder de Procedurebeschrijving Aanmelding Geldverstrekker te doorlopen.
7.2 Op de website www.mycrowdfunding.nl staat een model Leningsovereenkomst dat dient ter illustratie van de opzet en inhoud van de overeen te komen Leningsovereenkomst tussen de Ondernemer en de Investeerder. Betalingsvoorwaarden en Vergoeding zijn niet ingevuld. Aan dit model Leningsovereenkomst kunnen geen rechten of verplichtingen worden ontleend.
7.3 Een natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die vallen buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit mag niet meer dan € 5.000,- per Project en maximaal € 40.000 via MyCrowdfunding in Projecten investeren. Het maximumbedrag van € 40.000,- heeft betrekking op de omvang van alle door die natuurlijke persoon betaalde Investeringsbedragen minus de door hem ontvangen Aflossingen op het moment van het aangaan van de nieuwe Leningsovereenkomst en niet op de totale som van initiële Investeringsbedragen. Voor rechtspersonen en natuurlijke personen handelend in het kader van zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit geldt geen maximum.
7.4 Het Doelbedrag bedraagt minimaal € 25.000 en heeft geen maximum.
7.5 De Looptijd van de Leningsovereenkomst bedraagt minimaal 12 (twaalf) en maximaal 60 (zestig) maanden.
7.6 MyCrowdfunding is gedurende de Looptijd van de Leningsovereenkomst niet verantwoordelijk voor verslechtering van de afloscapaciteit van de Ondernemer.
7.7 De Leningsovereenkomst wordt aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat het Doelbedrag gedurende de Crowdfundingcampagne wordt behaald.
7.8 Natuurlijke personen handelend voor doeleinden die buiten hun bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen, kunnen de Leningsovereenkomst zonder een boete verschuldigd te zijn en zonder opgave van redenen ontbinden gedurende veertien kalenderdagen vanaf de dag waarop die overeenkomst is aangegaan, door MyCrowdfunding schriftelijk per post of per e-mail [adres] op de hoogte te stellen van de beslissing om de Leningsovereenkomst te ontbinden. Als de Leningsovereenkomst wordt ontbonden worden alle betalingen die de betreffende natuurlijke persoon tot op dat moment heeft gedaan, onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen nadat MyCrowdfunding op de hoogte is gesteld van de beslissing om de Leningsovereenkomst te ontbinden, terugbetaald.

8 Aflossing en Vergoeding
8.1 De Ondernemer betaalt aan de Investeerder een bedrag aan Aflossing en aan Vergoeding overeenkomstig het bepaalde in de Leningovereenkomst binnen de daartoe overeengekomen betalingstermijn(en). Betaling van Aflossing en Vergoeding vindt plaats in euro’s via de Derdengeldrekening.
8.2 De Ondernemer is enkel door het verloop van de voor de betreffende verplichting overeengekomen betalingstermijn in verzuim, zonder dat daartoe een aanmaning of ingebrekestelling is vereist.
8.3 Ondernemer is bevoegd gedurende de looptijd van de overeenkomst van geldlening boetevrij over te gaan tot gehele of gedeeltelijke tussentijdse of vervroegde aflossing. In dat geval is Ondernemer aan Investeerder dezelfde Vergoeding verschuldigd die hij verschuldigd zou zijn zonder vervroegde aflossing.
8.4 Het is de Investeerder toegestaan om al hetgeen de Ondernemer uit hoofde van de Leningsovereenkomst en/of anderszins aan de Investeerder verschuldigd is, vermeerderd met de vertragingsrente daarover, bij de Ondernemer direct en ineens op te eisen in de volgende gevallen:
a) Ondernemer heeft een vervallen termijn voor de betaling van Vergoeding en Aflossing niet uiterlijk op de vervaldatum voldaan;
b) Ondernemer is verhuisd naar een gebied buiten Nederland, of redelijkerwijs kan worden aangenomen dat Ondernemer binnen enkele maanden Nederland metterwoon zal verlaten;
c) bij overlijden van de Investeerder of één hunner;
d) indien de Investeerder gegronde reden(en) heeft om aan te nemen dat de verplichtingen uit hoofde van de Leningsovereenkomst niet door de Ondernemer zullen worden nagekomen;
e) bij conservatoir of executoriaal beslag op alle of een deel van de goederen van de Ondernemer, dan wel indien alle of een belangrijk deel van de goederen van de Ondernemer zijn/worden vervreemd, bezwaard, onteigend, teniet zijn gegaan;
f) indien Ondernemer in staat van faillissement is komen te verkeren of ten aanzien van Ondernemer surseance van betaling is verleend dan wel ten aanzien van de Ondernemer de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) van toepassing is verklaard;
g) indien Ondernemer MyCrowdfunding en/of Investeerder, met het oog op het aangaan van de Leningsovereenkomst, bewust onjuiste inlichtingen heeft verstrekt van dien aard, dat Investeerder de Leningsovereenkomst niet of niet zonder dezelfde voorwaarden zou zijn aangegaan, indien hem de juiste stand van zaken bekend zou zijn geweest.
8.5 De Investeerder kan geen invloed uitoefenen op de hoogte van de Vergoeding.
8.6 De Vergoeding zal gedurende de looptijd van de Leningsovereenkomst niet wijzigen, met dien verstande dat de Ondernemer gedurende de Crowdfundingcampagne de mogelijkheid heeft de Vergoeding eenmalig te verhogen zonder verdere bijkomstige kosten na uitdrukkelijke toestemming van MyCrowdfunding. Deze nieuwe Vergoeding geldt alsdan voor alle Investeerders in het Project, ook indien zij in het Project geïnvesteerd hebben voordat de Vergoeding verhoogd is.
8.7 Bij niet-tijdige en/of niet-volledige betaling van een uit hoofde van de Leningovereenkomst verschuldigd(e) bedrag(en) is de Ondernemer over de niet of niet-tijdig betaalde bedragen een vertragingsrente verschuldigd aan de Investeerder.
8.8 Indien de Ondernemer zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de Leningsovereenkomst niet nakomt, is de Investeerder gerechtigd alle uit de Leningsovereenkomst voortvloeiende vorderingen ter (buiten)gerechtelijke incasso over te dragen aan een incasso-organisatie, gerechtsdeurwaarder of advocaat. Alle daaraan verbonden kosten komen voor rekening van de Ondernemer. Deze kosten omvatten mede de door de Investeerder in en buiten rechte gemaakte kosten (met inbegrip van redelijkerwijs gemaakte advocaatkosten). De buitengerechtelijke incassokosten worden reeds nu voor alsdan vastgesteld op ten minste 15% (vijftien %) van de opeisbare bedragen die de Ondernemer aan de Investeerder verschuldigd is met een minimum van € 50,-.

9 Betaling en kosten
Betalingsverplichtingen Investeerder
9.1 De Investeerder betaalt bij de totstandkoming van de Leningsovereenkomst het Investeringsbedrag vermeerderd met de Transactiekosten.
9.2 De Transactiekosten zijn een percentage van het Investeringsbedrag. De Transactiekosten worden niet gerestitueerd in het geval de ontbindende voorwaarde in de Leningsovereenkomst van toepassing is.
9.3 Voor het aanmaken en aanhouden van het account op www.mycrowdfunding.nl worden geen kosten aan de Investeerder in rekening gebracht.

Betalingsverplichtingen Ondernemer
9.4 De Ondernemer betaalt de Aanmeldfee bij het aanbieden van zijn Propositie aan MyCrowdfunding.
9.5 De Ondernemer betaalt na goedkeuring van de Propositie de Crowdfundingkosten.
9.6 De Aanmeldfee wordt na goedkeuring van de Propositie in mindering gebracht op de Crowdfundingkosten.
9.7 De Crowdfundingkosten bestaan uit twee posten: (1) een eenmalige fee voor de vermelding van het Project op het online platform www.mycrowdfunding.nl, en (2) een percentage van het Totale Leenbedrag. De Crowdfundingkosten dienen binnen vijf (5) werkdagen na goedkeuring van de Propositie door MyCrowdfunding te zijn ontvangen.
9.8 Als het Doelbedrag is behaald is de Ondernemer de Succesfee verschuldigd aan MyCrowdfunding. De Stichting houdt op het Totale Leenbedrag dat uitgekeerd wordt aan de Ondernemer de Succesfee in en betaalt de Succesfee rechtstreeks aan MyCrowdfunding.

10 Derdengeldrekening
10.1 Alle betalingen van de Ondernemer aan MyCrowdfunding uit hoofde van de Crowdfundingovereenkomst vinden plaats via de Derdengeldrekening.
10.2 Betaling van het Investeringsbedrag vindt plaats via de Derdengeldrekening.
10.3 Alle betalingen van de Ondernemer aan de Investeerder uit hoofde van de Leningsovereenkomst vinden plaats via de Derdengeldrekening, tenzij in de Leningsovereenkomst is overeengekomen dat betalingen in natura plaatsvinden. In geval van overeengekomen betalingen in natura, zullen in de Leningsovereenkomst nadere afspraken over de wijze van betaling worden gemaakt.
10.4 Betalingen in natura via de Derdengeldrekening zijn uitgesloten.
10.5 Vanaf het moment dat het Investeringsbedrag door de Investeerder op de Derdengeldrekening is gestort tot het moment dat MyCrowdfunding het Totale Leenbedrag betaalt aan de Ondernemer, houdt MyCrowdfunding de Investeringsbedragen ten behoeve van de Investeerder(s).
10.6 Aan de Investeerder en de Ondernemer wordt geen rente vergoed over de periode dat de gelden op de Derdengeldrekening staan.
10.7 MyCrowdfunding houdt zich het recht voor in voorkomende gevallen het Totale Leenbedrag minus de Succesfee niet over te boeken aan de Ondernemer, bijvoorbeeld in geval van (vermeende) fraude, witwassen en de gevallen als genoemd in artikel 6.9. In dat geval vervallen de Leningsovereenkomst en alle daaruit voortvloeiende rechten en plichten en zullen de Investeringsbedragen aan de Investeerders worden terugbetaald.
10.8 In het geval als genoemd in artikel 10.6 is Ondernemer geen Succesfee aan MyCrowdfunding verschuldigd.

11 Risico’s
11.1 De Investeerder beoordeelt zelf welke risico’s een investering in een Project met zich mee brengt en of hij deze risico’s kan dragen.
11.2 Investeerder is zich ervan bewust dat investeren in ondernemingen risicovol is en dat verstrekte leningen niet onder bepaalde garanties vallen, zoals het depositogarantiestelsel.
11.3 Investeerder belegt enkel in crowdfundprojecten via MyCrowdfunding voor zover dit een verantwoord deel van zijn vrij belegbare vermogen betreft. Investeerder spreidt zijn risico’s zo veel mogelijk door zijn totale investering over meerdere beleggingsobjecten te spreiden.
11.4 Investeerder is zich ervan bewust dat MyCrowdfunding geen beleggings- of investeringsadvies geeft. De Projecten die via MyCrowdfunding worden aangeboden, zijn uitdrukkelijk geen aanbevelingen van de zijde van MyCrowdfunding om geld te verstrekken. Investeerder beoordeelt en beslist zelf over zijn investeringen, al dan niet met behulp van een eigen adviseur.
11.5 MyCrowdfunding treedt slechts op in de hoedanigheid van tussenpersoon/bemiddelend orgaan en zal naar (potentiële) Investeerders nimmer een adviserende rol innemen met betrekking tot de keuze van een investering.

12 Uitsluiting deelname
12.1 Elke Investeerder dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:
- Investeerder is een natuurlijke persoon, dan wel een rechtspersoon;
- Investeerder heeft de Nederlandse nationaliteit en is woonachtig c.q. gevestigd in Nederland;
- Indien Investeerder een natuurlijke persoon is, dient Investeerder minimaal 18 jaar oud te zijn op het moment van de totstandkoming van de Leningsovereenkomst;
- Investeerder is handelingsbekwaam en bevoegd, en is niet onder curatele gesteld of failliet verklaard.
12.2 Elke Ondernemer dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:
- Ondernemer is een natuurlijke persoon die woonachtig is in Nederland, dan wel een rechtspersoon die gevestigd is in Nederland;
- Indien Ondernemer een natuurlijke persoon is, dient Ondernemer minimaal 18 jaar oud te zijn op het moment van de totstandkoming van de Crowdfundingovereenkomst;
- Ondernemer is handelingsbekwaam en bevoegd, en is niet onder curatele gesteld of failliet verklaard.
12.3 De Ondernemer kan in zijn eigen Project nooit als Investeerder optreden.
12.4 Het is Ondernemers die betrokken zijn (geweest) in de seks- of tabaksindustrie, wapenhandel, productie of handel in drugs, mensenhandel of fraudeleuze activiteiten niet toegestaan een Project via Mycrowdfunding aan te bieden.

13 Vergunning AFM
13.1 De Autoriteit Financiële Markten (hierna: AFM) heeft aan MyCrowdfunding ontheffing verleend voor werkzaamheden als tussenpersoon ten behoeve van het aantrekken of ter beschikking krijgen van opvorderbare gelden van het publiek, zoals bedoeld in art. 4:3 van de Wet op het financiële toezicht (hierna: Wft). MyCrowdfunding staat hiermee onder toezicht van de AFM.

14 Privacy en gegevens
14.1 Investeerder en Ondernemer zijn verplicht om wijzigingen van hun persoonlijke gegevens, zoals onder meer maar niet beperkt tot adresgegevens, rekeningnummers en tenaamstellingen tijdig aan MyCrowdfunding door te geven.
14.2 Ondernemer verstrekt aan MyCrowdfunding de benodigde bescheiden om de identiteit van de onderneming vast te stellen, overeenkomstig de hiervoor opgenomen procedure zoals vastgelegd in de Goedkeuringsprocedure.
14.3 Persoonlijke gegevens van de Investeerder zullen niet aan derden bekend worden gemaakt, tenzij de Investeerder hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.
14.4 Persoonlijke gegevens van de Investeerder zullen nooit aan derden, anders dan de Ondernemer, MyCrowdfunding of de Stichting, ter beschikking worden gesteld.
14.5 De door de Ondernemer en de Investeerder verstrekte persoonsgegevens worden door MyCrowdfunding behandeld overeenkomstig de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).


15 Betalingsdienst MyCrowdfunding
15.1 De Stichting draagt zorg voor de administratieve afhandeling van de periodieke betalingen aan Investeerders op grond van de Leningsovereenkomst.
15.2 De Ondernemer verleent de MyCrowdfunding een automatische incasso om namens de Investeerder(s) de verschuldigde periodieke Aflossing en Vergoeding van zijn bankrekening af te incasseren, teneinde deze ten behoeve van de Ondernemer te voldoen aan de Investeerder(s).
15.3 De Ondernemer is verplicht om voldoende dispositieruimte aan te houden op de betaalrekening waarvan de Vergoeding en de Aflossing worden geïncasseerd. Indien de Ondernemer niet over voldoende dispositieruimte beschikt, dient de Ondernemer dit tijdig door te geven aan MyCrowdfunding.
15.4 De kosten de administratieve afhandeling van de periodieke betalingen aan Investeerders op grond van de Leningsovereenkomst komen voor rekening van de Ondernemer en worden periodiek aan hem gefactureerd. De tarieven worden vermeld op de website van MyCrowdfunding.nl.
15.5 MyCrowdfunding aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid omtrent het betalingsgedrag van de Ondernemer, en is niet aansprakelijk voor te late, gedeeltelijke of niet nakoming van de betalingsverplichtingen van Ondernemer.

16 Bemiddeling MyCrowdfunding
16.1 Op verzoek van een van de partijen bij de Leningsovereenkomst kan MyCrowdfunding gevraagd worden (tegen betaling) te bemiddelen tussen partijen inzake de nakoming een der partijen.
16.2 De kosten van bemiddeling zijn voor rekening van Ondernemer of Investeerder(s).
16.3 MyCrowdfunding biedt geen garantie voor succesvolle afhandeling van de bemiddeling tussen partijen.

17 Klachtprocedure
17.1 Klachten van Ondernemers, Investeerders of derden kunnen per e-mail (info@mycrowdfunding.nl) worden ingediend met een duidelijke omschrijving van de klacht en een verzoek/voorstel om de klacht op te lossen. MyCrowdfunding stuurt binnen drie werkdagen een ontvangstbevestiging met vermelding van eventuele vervolgstappen. MyCrowdfunding streeft er naar de klacht zo spoedig mogelijk af te handelen.
17.2 Een consument die niet tevreden is over de afhandeling door MyCrowdfunding kan tot drie maanden na ontvangst van de beslissing van MyCrowdfunding de Ombudsman Financiële Dienstverlening inschakelen. Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden, dan kan de consument terecht bij de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening. Dit kan tot drie maanden na de uitspraak van de Ombudsman. Meer informatie over de Ombudsman en de Geschillencommissie is te vinden op www.kifid.nl.

18 Slotbepalingen
18.1 MyCrowdfunding is gerechtigd de tekst, inhoud en opmaak van de website www.mycrowdfunding.nl (met uitzondering van de Proposities) te allen tijde te wijzigen of te verwijderen zonder voorafgaande mededeling te doen aan de Ondernemer of Investeerder.
18.2 MyCrowdfunding kan deze algemene voorwaarden wijzigen of aanvullen. Zij zal zich inspannen om iedere Investeerder en Ondernemer via e-mail of vermelding op de website www.mycrowdfunding.nl vóór de ingangsdatum van de aangepaste algemene voorwaarden, op de hoogte te stellen.
18.3 Op de rechtsverhouding tussen alle partijen zoals genoemd in deze overeenkomst, onder meer, maar niet beperkt tot de Investeerder, de Ondernemer, MyCrowdfunding en de Stichting, is Nederlands recht van toepassing.

 

Crowdfunding voortvarend van start in 2016

01-02-2016

In januari is de totale Nederlandse markt van crowdfunding via leningen en aandelen, uitgekomen op 10 miljoen euro verdeeld over 71 crowdfundingprojecten.

Lees verder